Aktuální informace: Kapacita INPP individuálního programu je momentálně naplněna. Chcete-li se zařadit na čekací listinu, vyplňte prosím Vstupní dotazník INPP ZDARMA.

V případě zájmu o poslechovou metodu vyplňte Tomatis® Vstupní dotazník. Dostupnost termínů - únor a dál.

Věnuji se s energií a nadšením dětem i dospělým, které neuro-vývojová nezralost postihuje a zasahuje do jejich každodenního života. A to ve formě poruch učení, sníženým pracovním tempem, příznaky ADHD (ADD), s problémy v emočně-sociální oblasti a dalšími formami neurovývojových poruch včetně dětí s pervazivními poruchami (porucha autistického spektra) a různými formami vývojové dysfazie (specificky narušený vývoj řeči) či selektivním mutismem.

INPP - Terapie neuromotorické nezralosti

Chtěli byste se dozvědět, zda by metoda INPP mohla pomoci právě Vám či Vašemu dítěti?

Vyplňte Krátký dotazník INPP, který je zcela nezávazný a zdarma. Dozvíte se, zda těžkosti mají souvislost s neurovývojovou nezralostí a je možná náprava metodou INPP. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o nabízené programy se doba odpovědi na dotazník zdarma pohybuje v řádu měsíců.

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním dat dle současného GDPR. Žádná data nejsou sdílena s třetími stranami a jsou uchována jen pro případ započetí INPP terapie.

Neuro-sensorická stimulace Tomatis®

Metoda TOMATIS® zlepšuje jazykové (řečové), motorické, emoční a kognitivní schopnosti prostřednictvým specifické sluchové stimulace. Snižuje taktéž sluchovou hypersenzitivitu. Metoda byla vyvinutá francouzským lékařem a vědcem Alfredem Tomatisem a využívá pokrokovou technologii, která byla poprvé představena veřejnosti v roce 1958 na Světové výstavě v Bruselu v podobě elektronického ucha. Po letech vývoje a výzkumu byla tato technologie integrována do moderní podoby přístroje TalksUp®.

Máte-li zájem o metodu Tomatis® , vyplňte prosím nezávazný dotazník.

Pokládáte si často otázku - "Proč se mé dítě tak odlišuje od svých vrstevníků?!"

 • Proč má ve škole těžkosti s psaním, čtením, počítáním či chováním, ačkoliv vykazuje známky inteligence srovnatelné s vrstevníky?

 • Proč je tak neposedné, že by snad lezlo po zdi? Nebo je naopak zvýšeně unavitelné?

 • Proč má problémy se socializací, či je v některých oblastech vývoje pozadu?

 • Proč je tak nemotorné?...

 • Reaguje podrážděně v nečekaných situacích neúměrně věku...?

 • Je vnímáno jako zlobivé a nezvladatelné?

 • Vyhledává nezvyklé podněty?

 • Zdá se, že neslyší? Má monotónní či vysoko položený hlas?

 • Téměř nic nejí?

 • Může nosit jen určitý typ oblečení?

 • Nedokáže se naučit jezdit na kole?

 • Proč se straní ostatních, je tiché či nemluví v novém prostředí nebo s nově poznanými lidmi... ?

 • Trpí nadměrnými obavami, je úzkostné a bázlivé?

Možná si kladete mnoho dalších nebo podobných otázek.

To, jak se nám daří fungovat v každodenním životě, neurčuje jen z jakého prostředí pocházíme, ale také to, jaké vzorce používá náš mozek ke zpracování každodenních úkonů. Neuromotorická nezralost, která se pojí se zachováním novorozeneckých reflexů, se dává často do souvislosti s abnormálním psycho-motorickým vývojem dětí, které se pak potýkají s následky nurovývojové nezralosti ve skupině, škole či doma. Neuromotorická nezralost je důsledkem abnormálního vývoje reflexů, se kterými se rodí každý člověk. Při normálním vývoji jsou primitivní novorozenecké reflexy nahrazané posturálními reflexy v prvních letech života, přičemž klíčový je první rok života dítěte. Přetrvávající primitivní novorozenecké reflexy a nerozvinuté posturální reflexy negativně ovlivňují činnost centrální nervové soustavy (CNS). Velkou proporci energie pak používá náš mozek na korekce a kompenzační chování oproti tomu, aby se mohl věnovat samotné prováděné činnosti.

Projevy neuromotorické nezralosti jsou velmi rozmanité. Neuromotorická nezralost je často přítomna u dětí s poruchami pozornosti, chování, u dětí s problémy v rozvoji školních dovedností (tzv. poruchy učení), s poruchami pohybového vývoje, vývoje řeči či u dětí s příznaky pervazivních vývojových poruch autistického spektra. Dále se také nachází u klientů s úzkostnými poruchami a také u dětí ze sociálně znevýhodňujícího a málo podnětného prostředí.

Metoda INPP je zacílena na odstranění přetrvávajících primitivních novorozeneckých reflexů a podporu rozvoje posturálních reflexů. Metoda je neinvazivní a nefarmakologická. Spočívá v jednoduchém, několikaminutovém, každodenním cvičení. Je časově, fyzicky i prostorově nenáročná.

Program je nabízen ve dvou rovinách

 • Individuální program INPP

 • Školní program INPP : Tento program je upravený na podmínky školy. Děti, které by mohly mít prospěch z této metody, jsou identifikovány zkráceným diagnostickým postupem (typicky jsou vyčleněny děti se střední až silnou neuromotorickou nezralostí, pro které je vhodná individuální terapie INPP). Vybrané děti cvičí spolu ve skupině každý den po čas jednoho školního roku. Cvičení nezabírá více než 10-15 minut.

Pod vedením certifikovaného INPP terapeuta, člena INPP Licentiate v Chester ve Velké Británii, Miroslavou Knoth.

"Před a Po" - Kresba postavy

Kresba postavy - Chlapec , 6 let- před zahájením individuálního INPP programu.

Po ukončení individuálního programu INPP